Chamonix-Mont-Blanc

Collection by Petite Ounkham

12 
Pins
''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້! Chamonix Mont Blanc, Alps, Mount Everest, Mountains, Nature, Travel, Viajes, Traveling, Nature Illustration

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້!

Chamonix-Mont-Blanc (Part2/2) ສະບາຍດີທຸກທ່ານເຊັ່ນເຄີຍ ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ທີ່ເຮົາຈະມາທ່ຽວຢູ່ທີ່ຊາໂມນິກ . ນອກຈາກການທ່ຽວໃນເມືອງແລ້ວ, ເຮົາກໍຈະໄປເບິ່ງພາບບັນຍາກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ຽວຕ່າງໆຢູ່ເທິງພູ. ຖ້າວ່າພ້ອມແລ້ວກໍໄປເລີຍ Allez-y! Cable Car Rides ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຮົາຈະຂີ່ Cable car ສີແດງເພື່ອລົງໄປສະຖານທີ່ນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້! Chamonix Mont Blanc, Alps, Mount Everest, Mountains, Nature, Travel, Viajes, Traveling, Nature Illustration

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້!

Chamonix-Mont-Blanc (Part2/2) ສະບາຍດີທຸກທ່ານເຊັ່ນເຄີຍ ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ທີ່ເຮົາຈະມາທ່ຽວຢູ່ທີ່ຊາໂມນິກ . ນອກຈາກການທ່ຽວໃນເມືອງແລ້ວ, ເຮົາກໍຈະໄປເບິ່ງພາບບັນຍາກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ຽວຕ່າງໆຢູ່ເທິງພູ. ຖ້າວ່າພ້ອມແລ້ວກໍໄປເລີຍ Allez-y! Cable Car Rides ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຮົາຈະຂີ່ Cable car ສີແດງເພື່ອລົງໄປສະຖານທີ່ນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້! Chamonix Mont Blanc, Alps, Mount Everest, Mountains, Nature, Travel, Viajes, Traveling, Nature Illustration

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້!

Chamonix-Mont-Blanc (Part2/2) ສະບາຍດີທຸກທ່ານເຊັ່ນເຄີຍ ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ທີ່ເຮົາຈະມາທ່ຽວຢູ່ທີ່ຊາໂມນິກ . ນອກຈາກການທ່ຽວໃນເມືອງແລ້ວ, ເຮົາກໍຈະໄປເບິ່ງພາບບັນຍາກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ຽວຕ່າງໆຢູ່ເທິງພູ. ຖ້າວ່າພ້ອມແລ້ວກໍໄປເລີຍ Allez-y! Cable Car Rides ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຮົາຈະຂີ່ Cable car ສີແດງເພື່ອລົງໄປສະຖານທີ່ນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້! Chamonix Mont Blanc, Alps, Mansions, House Styles, Luxury Houses, Palaces, Mansion, Mansion Houses, Villas

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້!

Chamonix-Mont-Blanc (Part2/2) ສະບາຍດີທຸກທ່ານເຊັ່ນເຄີຍ ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ທີ່ເຮົາຈະມາທ່ຽວຢູ່ທີ່ຊາໂມນິກ . ນອກຈາກການທ່ຽວໃນເມືອງແລ້ວ, ເຮົາກໍຈະໄປເບິ່ງພາບບັນຍາກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ຽວຕ່າງໆຢູ່ເທິງພູ. ຖ້າວ່າພ້ອມແລ້ວກໍໄປເລີຍ Allez-y! Cable Car Rides ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຮົາຈະຂີ່ Cable car ສີແດງເພື່ອລົງໄປສະຖານທີ່ນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້! Chamonix Mont Blanc, Alps

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້!

Chamonix-Mont-Blanc (Part2/2) ສະບາຍດີທຸກທ່ານເຊັ່ນເຄີຍ ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ທີ່ເຮົາຈະມາທ່ຽວຢູ່ທີ່ຊາໂມນິກ . ນອກຈາກການທ່ຽວໃນເມືອງແລ້ວ, ເຮົາກໍຈະໄປເບິ່ງພາບບັນຍາກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ຽວຕ່າງໆຢູ່ເທິງພູ. ຖ້າວ່າພ້ອມແລ້ວກໍໄປເລີຍ Allez-y! Cable Car Rides ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຮົາຈະຂີ່ Cable car ສີແດງເພື່ອລົງໄປສະຖານທີ່ນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້! Chamonix Mont Blanc, Alps, Mount Everest, Mountains, Nature, Travel, Viajes, Traveling, Nature Illustration

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້!

Chamonix-Mont-Blanc (Part2/2) ສະບາຍດີທຸກທ່ານເຊັ່ນເຄີຍ ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ທີ່ເຮົາຈະມາທ່ຽວຢູ່ທີ່ຊາໂມນິກ . ນອກຈາກການທ່ຽວໃນເມືອງແລ້ວ, ເຮົາກໍຈະໄປເບິ່ງພາບບັນຍາກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ຽວຕ່າງໆຢູ່ເທິງພູ. ຖ້າວ່າພ້ອມແລ້ວກໍໄປເລີຍ Allez-y! Cable Car Rides ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຮົາຈະຂີ່ Cable car ສີແດງເພື່ອລົງໄປສະຖານທີ່ນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້! Chamonix Mont Blanc, Alps, Mount Everest, Mountains, Nature, Travel, Viajes, Traveling, Nature Illustration

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້!

Chamonix-Mont-Blanc (Part2/2) ສະບາຍດີທຸກທ່ານເຊັ່ນເຄີຍ ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ທີ່ເຮົາຈະມາທ່ຽວຢູ່ທີ່ຊາໂມນິກ . ນອກຈາກການທ່ຽວໃນເມືອງແລ້ວ, ເຮົາກໍຈະໄປເບິ່ງພາບບັນຍາກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ຽວຕ່າງໆຢູ່ເທິງພູ. ຖ້າວ່າພ້ອມແລ້ວກໍໄປເລີຍ Allez-y! Cable Car Rides ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຮົາຈະຂີ່ Cable car ສີແດງເພື່ອລົງໄປສະຖານທີ່ນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້! Chamonix Mont Blanc, Alps, Mansions, House Styles, Luxury Houses, Palaces, Mansion, Mansion Houses, Villas

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້!

Chamonix-Mont-Blanc (Part2/2) ສະບາຍດີທຸກທ່ານເຊັ່ນເຄີຍ ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ທີ່ເຮົາຈະມາທ່ຽວຢູ່ທີ່ຊາໂມນິກ . ນອກຈາກການທ່ຽວໃນເມືອງແລ້ວ, ເຮົາກໍຈະໄປເບິ່ງພາບບັນຍາກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ຽວຕ່າງໆຢູ່ເທິງພູ. ຖ້າວ່າພ້ອມແລ້ວກໍໄປເລີຍ Allez-y! Cable Car Rides ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຮົາຈະຂີ່ Cable car ສີແດງເພື່ອລົງໄປສະຖານທີ່ນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້! Chamonix Mont Blanc, Alps, Mansions, House Styles, Luxury Houses, Palaces, Mansion, Mansion Houses, Villas

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້!

Chamonix-Mont-Blanc (Part2/2) ສະບາຍດີທຸກທ່ານເຊັ່ນເຄີຍ ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ທີ່ເຮົາຈະມາທ່ຽວຢູ່ທີ່ຊາໂມນິກ . ນອກຈາກການທ່ຽວໃນເມືອງແລ້ວ, ເຮົາກໍຈະໄປເບິ່ງພາບບັນຍາກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ຽວຕ່າງໆຢູ່ເທິງພູ. ຖ້າວ່າພ້ອມແລ້ວກໍໄປເລີຍ Allez-y! Cable Car Rides ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຮົາຈະຂີ່ Cable car ສີແດງເພື່ອລົງໄປສະຖານທີ່ນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້! Chamonix Mont Blanc, Alps

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້!

Chamonix-Mont-Blanc (Part2/2) ສະບາຍດີທຸກທ່ານເຊັ່ນເຄີຍ ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ທີ່ເຮົາຈະມາທ່ຽວຢູ່ທີ່ຊາໂມນິກ . ນອກຈາກການທ່ຽວໃນເມືອງແລ້ວ, ເຮົາກໍຈະໄປເບິ່ງພາບບັນຍາກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ຽວຕ່າງໆຢູ່ເທິງພູ. ຖ້າວ່າພ້ອມແລ້ວກໍໄປເລີຍ Allez-y! Cable Car Rides ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຮົາຈະຂີ່ Cable car ສີແດງເພື່ອລົງໄປສະຖານທີ່ນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ

ຈະເອົາຊາຫຍັງກໍຢ່າ, ຂໍເປັນ''ຊາໂມນິກ''ເດີ້! Winter Olympic Games, Winter Olympics, Chamonix Mont Blanc, Alps, Mount Everest, Mountains, City, Travel, Beautiful

ຈະເອົາຊາຫຍັງກໍຢ່າ, ຂໍເປັນ''ຊາໂມນິກ''ເດີ້!

Chamonix-Mont-Blanc (Part1/2) ຊ່ວງນີ້ອາກາດຮ້ອນຫລາຍ, ເວລາເຮົາກິນຊານົມເຢັນຢ່າງດຽວກໍຄົງຈະບໍ່ຊ່ວຍບັນເທົາໄດ້. ດັ່ງນັ້ນເມື່ອໄປຊັ່ງຊື້ຊາ ຖ້າວ່າພໍ່ຄ້າ ຫຼື ແມ່ຄ້າ ຖາມວ່າຈະເອົາຊາຫຍັງ? ເຮົາຕ້ອງຕອບວ່າ: ຂ້ອຍຂໍເປັນ"ຊາໂມນິກ!"ເດີ້! ຮູບພາບ: Mont-Blanc ມົງບລ໋ອງ ແປວ່າ''ພູສີຂາວ'' ເປັນພູທີ່ມີຫິມະປົກຄຸມຕະຫຼອດປີ Ready and go! ສະບາຍດີ ສຳລັບກາ

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້! Chamonix Mont Blanc, Alps, Mount Everest, Mountains, Nature, Travel, Viajes, Traveling, Nature Illustration

''ຊາໂມນິກ''ມາກັບກິກກໍໄດ້!

Chamonix-Mont-Blanc (Part2/2) ສະບາຍດີທຸກທ່ານເຊັ່ນເຄີຍ ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນຕອນສຸດທ້າຍແລ້ວ ທີ່ເຮົາຈະມາທ່ຽວຢູ່ທີ່ຊາໂມນິກ . ນອກຈາກການທ່ຽວໃນເມືອງແລ້ວ, ເຮົາກໍຈະໄປເບິ່ງພາບບັນຍາກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ຽວຕ່າງໆຢູ່ເທິງພູ. ຖ້າວ່າພ້ອມແລ້ວກໍໄປເລີຍ Allez-y! Cable Car Rides ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນເຮົາຈະຂີ່ Cable car ສີແດງເພື່ອລົງໄປສະຖານທີ່ນີ້ທີ່ມີຊື່ວ່າ