Paris

Collection by Petite Ounkham

12 
Pins
Louvre Museum - Mona Lisa Liberty Leading The People, Aphrodite, Mona Lisa, Louvre, Museum, Paris, Gallery, Painting, Venus De Milo

Louvre Museum - Mona Lisa

The largest museum in the world Louvre Museum (Musée du Louvre) ເປັນຫໍພິພິດຕະພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະຖານທີ່ນີ້ກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 72,735 ຕາແມັດ. ຮູບພາບ, ຮູບປັ້ນ ແລະ ຜົນງານສິລະປະທີ່ເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນີ້. ສຳລັບໃຜທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມາເມືອງຫລວງປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ ແມ່ນບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະຕ້ອງໄປເບິ່ງ

Louvre Museum - Mona Lisa Liberty Leading The People, Aphrodite, Mona Lisa, Louvre, Museum, Statue, Paris, Venus De Milo, Museums

Louvre Museum - Mona Lisa

The largest museum in the world Louvre Museum (Musée du Louvre) ເປັນຫໍພິພິດຕະພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະຖານທີ່ນີ້ກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 72,735 ຕາແມັດ. ຮູບພາບ, ຮູບປັ້ນ ແລະ ຜົນງານສິລະປະທີ່ເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນີ້. ສຳລັບໃຜທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມາເມືອງຫລວງປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ ແມ່ນບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະຕ້ອງໄປເບິ່ງ

Louvre Museum - Mona Lisa Liberty Leading The People, Mona Lisa, Louvre, Museum, Paris, Venus De Milo, Museums, Louvre Doors

Louvre Museum - Mona Lisa

The largest museum in the world Louvre Museum (Musée du Louvre) ເປັນຫໍພິພິດຕະພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະຖານທີ່ນີ້ກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 72,735 ຕາແມັດ. ຮູບພາບ, ຮູບປັ້ນ ແລະ ຜົນງານສິລະປະທີ່ເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນີ້. ສຳລັບໃຜທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມາເມືອງຫລວງປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ ແມ່ນບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະຕ້ອງໄປເບິ່ງ

Louvre Museum - Mona Lisa Liberty Leading The People, Aphrodite, Mona Lisa, Louvre, Museum, Paris, Gallery, Painting, Venus De Milo

Louvre Museum - Mona Lisa

The largest museum in the world Louvre Museum (Musée du Louvre) ເປັນຫໍພິພິດຕະພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະຖານທີ່ນີ້ກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 72,735 ຕາແມັດ. ຮູບພາບ, ຮູບປັ້ນ ແລະ ຜົນງານສິລະປະທີ່ເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນີ້. ສຳລັບໃຜທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມາເມືອງຫລວງປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ ແມ່ນບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະຕ້ອງໄປເບິ່ງ

Louvre Museum - Mona Lisa Liberty Leading The People, Aphrodite, Mona Lisa, Louvre, Museum, Paris, Gallery, Venus De Milo, Roof Rack

Louvre Museum - Mona Lisa

The largest museum in the world Louvre Museum (Musée du Louvre) ເປັນຫໍພິພິດຕະພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະຖານທີ່ນີ້ກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 72,735 ຕາແມັດ. ຮູບພາບ, ຮູບປັ້ນ ແລະ ຜົນງານສິລະປະທີ່ເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນີ້. ສຳລັບໃຜທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມາເມືອງຫລວງປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ ແມ່ນບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະຕ້ອງໄປເບິ່ງ

Louvre Museum - Mona Lisa Liberty Leading The People, Aphrodite, Mona Lisa, Louvre, Museum, Paris, Gallery, Venus De Milo, Roof Rack

Louvre Museum - Mona Lisa

The largest museum in the world Louvre Museum (Musée du Louvre) ເປັນຫໍພິພິດຕະພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະຖານທີ່ນີ້ກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 72,735 ຕາແມັດ. ຮູບພາບ, ຮູບປັ້ນ ແລະ ຜົນງານສິລະປະທີ່ເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນີ້. ສຳລັບໃຜທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມາເມືອງຫລວງປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ ແມ່ນບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະຕ້ອງໄປເບິ່ງ

Louvre Museum - Mona Lisa Liberty Leading The People, Aphrodite, Mona Lisa, Louvre, Museum, Paris, Gallery, Painting, Venus De Milo

Louvre Museum - Mona Lisa

The largest museum in the world Louvre Museum (Musée du Louvre) ເປັນຫໍພິພິດຕະພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະຖານທີ່ນີ້ກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 72,735 ຕາແມັດ. ຮູບພາບ, ຮູບປັ້ນ ແລະ ຜົນງານສິລະປະທີ່ເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນີ້. ສຳລັບໃຜທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມາເມືອງຫລວງປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ ແມ່ນບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະຕ້ອງໄປເບິ່ງ

Louvre Museum - Mona Lisa Liberty Leading The People, Aphrodite, Mona Lisa, Louvre, Museum, Statue, Paris, Venus De Milo, Museums

Louvre Museum - Mona Lisa

The largest museum in the world Louvre Museum (Musée du Louvre) ເປັນຫໍພິພິດຕະພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະຖານທີ່ນີ້ກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 72,735 ຕາແມັດ. ຮູບພາບ, ຮູບປັ້ນ ແລະ ຜົນງານສິລະປະທີ່ເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນີ້. ສຳລັບໃຜທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມາເມືອງຫລວງປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ ແມ່ນບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະຕ້ອງໄປເບິ່ງ

Louvre Museum - Mona Lisa Liberty Leading The People, Mona Lisa, Louvre, Museum, Paris, Venus De Milo, Museums, Louvre Doors

Louvre Museum - Mona Lisa

The largest museum in the world Louvre Museum (Musée du Louvre) ເປັນຫໍພິພິດຕະພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະຖານທີ່ນີ້ກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 72,735 ຕາແມັດ. ຮູບພາບ, ຮູບປັ້ນ ແລະ ຜົນງານສິລະປະທີ່ເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນີ້. ສຳລັບໃຜທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມາເມືອງຫລວງປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ ແມ່ນບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະຕ້ອງໄປເບິ່ງ

Louvre Museum - Mona Lisa Liberty Leading The People, Aphrodite, Mona Lisa, Louvre, Museum, Paris, Gallery, Painting, Venus De Milo

Louvre Museum - Mona Lisa

The largest museum in the world Louvre Museum (Musée du Louvre) ເປັນຫໍພິພິດຕະພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະຖານທີ່ນີ້ກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 72,735 ຕາແມັດ. ຮູບພາບ, ຮູບປັ້ນ ແລະ ຜົນງານສິລະປະທີ່ເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນີ້. ສຳລັບໃຜທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມາເມືອງຫລວງປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ ແມ່ນບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະຕ້ອງໄປເບິ່ງ

Sardanapalus Liberty Leading The People, Aphrodite, Mona Lisa, Louvre, Museum, Paris, Gallery, Venus De Milo, Roof Rack

Louvre Museum - Mona Lisa

The largest museum in the world Louvre Museum (Musée du Louvre) ເປັນຫໍພິພິດຕະພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະຖານທີ່ນີ້ກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 72,735 ຕາແມັດ. ຮູບພາບ, ຮູບປັ້ນ ແລະ ຜົນງານສິລະປະທີ່ເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນີ້. ສຳລັບໃຜທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມາເມືອງຫລວງປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ ແມ່ນບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະຕ້ອງໄປເບິ່ງ

Louvre Museum - Mona Lisa Liberty Leading The People, Aphrodite, Mona Lisa, Louvre, Museum, Paris, Gallery, Venus De Milo, Roof Rack

Louvre Museum - Mona Lisa

The largest museum in the world Louvre Museum (Musée du Louvre) ເປັນຫໍພິພິດຕະພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະຖານທີ່ນີ້ກວ້າງໃຫຍ່ຫລາຍ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ 72,735 ຕາແມັດ. ຮູບພາບ, ຮູບປັ້ນ ແລະ ຜົນງານສິລະປະທີ່ເກົ່າແກ່ຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນີ້. ສຳລັບໃຜທີ່ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວມາເມືອງຫລວງປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ ແມ່ນບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະຕ້ອງໄປເບິ່ງ