Explore Iran and more!

همصدا – با جوانان اشرف نشان – سعید سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 7 می 2015– 17 اردیبهشت 1394 ================= سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

همصدا – با جوانان اشرف نشان – سعید سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 7 می 2015– 17 اردیبهشت 1394 ================= سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

خطر مجاهدين و قيام ، كابوس بى پايان نظام ولايت فقيه سيماى آزادى – 28 دى 1393 ============= سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

خطر مجاهدين و قيام ، كابوس بى پايان نظام ولايت فقيه سيماى آزادى – 28 دى 1393 ============= سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

جهان – سياست – اقتصاد سيماى آزادى – 3 دى 1393 =============Mojahedin – Iran – Resistance – Simay Azadi -- مجاهدين – ايران – مقاومت – سيماي آزادي

جهان – سياست – اقتصاد سيماى آزادى – 3 دى 1393 =============Mojahedin – Iran – Resistance – Simay Azadi -- مجاهدين – ايران – مقاومت – سيماي آزادي

وضعیت ایران از زبان آمار تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۲ بهمن 1394 ================ سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

وضعیت ایران از زبان آمار تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۱۲ بهمن 1394 ================ سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

شطرنجی – بررسی گرگ دعوا بین ولی فقیه ارتجاع و رفسنجانی ، قسمت دوم سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 12 سبتامبر 2015 – 21 شهریور 1394 ================== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

شطرنجی – بررسی گرگ دعوا بین ولی فقیه ارتجاع و رفسنجانی ، قسمت دوم سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 12 سبتامبر 2015 – 21 شهریور 1394 ================== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

دست روکنی – روکردن دروغگویی های رژیم – دست فروشی و ظلمی که به آنها میشود سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ================= سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

دست روکنی – روکردن دروغگویی های رژیم – دست فروشی و ظلمی که به آنها میشود سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ================= سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

بیستمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی – حمیدرضا طاهرزاده تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 25 دی 1394 ================= سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

بیستمین گلریزان همیاری با سیمای آزادی – حمیدرضا طاهرزاده تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – 25 دی 1394 ================= سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – هفتم تیر سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۷ تیر ۱۳۹۵ =========== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

ویژه برنامه ایران آزاد فردا – هفتم تیر سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۷ تیر ۱۳۹۵ =========== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

دانشجو – همراه با دانشجویان معترض و ایستاده در برابر چپاول و ستم رژیم آخوندی تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۲ دی 1394 ================= سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

دانشجو – همراه با دانشجویان معترض و ایستاده در برابر چپاول و ستم رژیم آخوندی تهیه و تولید از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۲ دی 1394 ================= سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

آخرین نامه شهید حقوق بشر دکتر کاظم رجوی سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 24 آوريل 2015– 4 اردیبهشت 1394 ================== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

آخرین نامه شهید حقوق بشر دکتر کاظم رجوی سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 24 آوريل 2015– 4 اردیبهشت 1394 ================== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

چالشها – زهر اتمی و صورت مسئله سرنگونی سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 13 نوامبر 2015 – 22 آبان 1394 ================ سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

چالشها – زهر اتمی و صورت مسئله سرنگونی سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 13 نوامبر 2015 – 22 آبان 1394 ================ سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

دانشجو – منتخب دانشجویی از برنامه فردای ما سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 1 سبتامبر 2014 – 10 شهریور 1394 ================== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

دانشجو – منتخب دانشجویی از برنامه فردای ما سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 1 سبتامبر 2014 – 10 شهریور 1394 ================== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

رونوشت سیاهتر از اصل سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 25 اکتبر 2015 – 3 آبان 1394 =================== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

رونوشت سیاهتر از اصل سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران – 25 اکتبر 2015 – 3 آبان 1394 =================== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

پژواك – زنان خبرنگار در اردن سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران– 26 فوريه 2015– 7 اسفند 1393 =============== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

پژواك – زنان خبرنگار در اردن سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران– 26 فوريه 2015– 7 اسفند 1393 =============== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

دانشجو – برنامه دانشجويى فرداى ما سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران– 24 فوريه 2015– 5 اسفند 1393 =============== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

دانشجو – برنامه دانشجويى فرداى ما سيماى آزادى – تلويزيون ملى ايران– 24 فوريه 2015– 5 اسفند 1393 =============== سيماى آزادى- مقاومت -ايران – مجاهدين –MoJahedin-iran-simay-azadi-resistance

ترانه : فاتح فردا – ماندانا – آهنگ و تنظيم : آندرانيك سيماى آزادى – 3 آذر 1393 ======= Mojahedin – Iran – Resistance – Simay Azadi -- مجاهدين – ايران – مقاومت – سيماي آزادي

ترانه : فاتح فردا – ماندانا – آهنگ و تنظيم : آندرانيك سيماى آزادى – 3 آذر 1393 ======= Mojahedin – Iran – Resistance – Simay Azadi -- مجاهدين – ايران – مقاومت – سيماي آزادي

Pinterest
Search